Ergonomins grunder

Vad är ergonomi?

Ergonomi är en vetenskap som blir allt viktigare i takt med att de stillasittande jobben ökar. Ordet ergonomi kommer från grekiskans ord ergon och betyder; ”läran om anpassande av miljö, arbete och arbetsredskap till människans förutsättningar och dess behov.”
Ett ergonomiskt tänkande strävar efter att människan, på sin arbetsplats, ska kunna jobba så effektivt och smidigt som möjligt och samtidigt inte löpa någon ökad risk att drabbas av förslitningsskador. Man vet idag att en dålig arbetsställning i kombination med bristfälligt kontorsmöbler och hjälpmedel gör att riskerna för förslitningsskador ökar lavinartat.

Vad innefattar det ergonomiska området?

Inom området; ergonomi ryms det mesta som rör arbetsmiljön. Följande element påverkar arbetsklimatet och ingår därför i ett ergonomiskt tänkande:

 

  • Belysning – Att ha en god och fungerande belysning är väldigt viktigt på en arbetsplats där man arbetar stillasittande eller enformigt. Bristfälliga ljuskällor leder till att man anstränger ögonen mer än nödvändigt vilket i sin tur kan leda till trötthet och huvudvärk. Ljuset skall riktas mot det element man jobbar med, exempelvis tangentbordet. Det skadar inte att ha många ljuskällor så att man får ett jämnt upplyst rum att arbeta i. Undvik att rikta ljuset mot ögonen då även detta leder till irritation och ibland ett värkande huvud. Ett klassiskt misstag många gör är att ha ett fönster bakom sin dataskärm, detta är direkt onyttigt då det blir svårt att fokusera på dataskärmen när man samtidigt störs av annat ljus från bakgrunden.
  • Temperatur och lufttillströmning – För att kunna jobba på ett tillfredställande sätt behöver vi människor ett stritt flöde av frisk luft samt en godtagbar rumstemperatur. Om det är för varmt eller kallt på vår arbetsplats får vi svårare att koncentrera oss på våra arbetsuppgifter. Det finns idag inga exakta föreskrifter kring hur varmt- respektive kallt det får vara på en arbetsplats. Man kan dock säga att, om arbetstagaren får svårt att utföra sitt arbete p.g.a. temperaturen på arbetsplatsen, finns det ett problem. I första hand skall då arbetsgivaren kontaktas och åläggs sedan att åtgärda problemet. Om detta inte hjälper kan man vända sig till nästa instans som blir arbetsplatsens skyddsombud. Om luften är för dålig och byts ut allt för långsamt kan det leda till koncentrationssvårigheter eller andra åkommor i form av trötthet eller huvudvärk.
  • Arbetsredskap – Ur ett ergonomiskt perspektiv är det oerhört viktigt att ha arbetsredskap som minskar förslitingen på arbetstagarnas kroppar. Detta är särskilt viktigt då arbetstagaren ofta utför samma sorts arbete vilket på ett längre perspektiv sliter ut kroppen. Det finns idag många ergonomiska hjälpmedel vilka kan underlätta för arbetstagaren. Det kan handla om höj- och sänkbara skrivbord, stöd för handleder och underarmar, ergonomiska kontorsstolar, justerbara fotpallar, lyftanordningar och terminalglasögon. En tumregel är att kontorsstolen i kombination med skrivbordet ska kunna justeras så att respektive arbetstagare ska kunna sitta i en bekväm och avlastande ställning när denne utför sitt arbete. Här har arbetstagaren många möjligheter som denne kanske inte känner till. Uppstår skador som kan betecknas som förslitningsskador har arbetsgivaren en skyldighet att se till att detta avhjälps. Arbetsgivaren måste alltså införskaffa de hjälpmedel som anses behövliga för att arbetstagaren ska kunna utföra sitt arbete på ett effektivt och smärtfritt sätt. Mer om detta kan man läsa i arbetsmiljölagen på arbetsmiljöverkets hemsida; www.av.se

Ergonomi genom åren

Förr var man mindre noga med hur man satt, var man hade benen och i vilken ställning man hade rygg och axlar. Detta har i sin tur lett till att förslitningsskadorna hos svenska kontorsarbetare markant har ökat. Framförallt sjukvården, sjukgymnasterna och företagshälsovården presenterar siffror som tyder på att kropparna hos de stillasittande arbetarna mår sämre än någonsin